Statut Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”:

Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Paweł Krzysztof Słoniowski, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 13.04.2006 r. przed notariuszem Aleksandrą Romanowską w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Jedności 78, fundację o nazwie: Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” zwaną w dalszej części statutu Fundacją.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja może używać nazwy skróconej: “Fundacja Młodzi Artyści”.

§ 3

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać się znakami graficznymi.

2. Wzór pieczęci i znaków graficznych zatwierdza Zarząd Fundacji.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 6

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy dla spraw kultury i oświaty.

§ 7

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8

Siedzibą Fundacji jest wieś Letnica.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celem Fundacji jest:

1. Organizacja, promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży, szczególnie z małych ośrodków miejskich i wiejskich.

2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne a w szczególności muzyczne.

3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

§ 10

1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) oraz samodzielnie realizując:

a. programy artystyczne (festiwale, warsztaty) obejmujące swoim działaniem dzieci i młodzież,

b. programy i przedsięwzięcia obejmujące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

c. kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz realizacji celów statutowych, oraz wymiany informacji,

d. programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi,

e. programy stypendialne dla specjalistów różnych dziedzin, głównie pracowników kultury, oświaty i nauki podejmujących działania zgodne z celami statutowymi Fundacji,

f. publikacje i dystrybucje raportów, opracowań naukowych i badawczych, analiz, czasopism i książek oraz innych publikacji przy pomocy wszystkich mediów znanych obecnie i wynalezionych w przyszłości,

g. występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach związanych z celami statutowymi,

h. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych,

i. działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci,

j. organizowanie i zdobywanie środków do realizacji celów statutowych,

2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Fundusz założycielski w jaki Fundację wyposażył Fundator wynosi 2500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), w tym 1000 PLN na działalność gospodarczą.

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a. funduszu założycielskiego,

b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,

c. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji

d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych oraz ze sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,

e. odsetek i depozytów bankowych,

f. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,

g. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.

h. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenia nie jest oczywiste, że wartość stanu czynnego spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 12

Fundacja nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji

4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

§ 13

1. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.

2. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

3. Zasady przyznawania odznak i nagród ustalone zostaną w Regulaminie Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień.

§ 14

1. Fundacja przeznacza wszystkie osiągnięte dochody na realizację jej celów statutowych.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Pomocnicza działalność gospodarcza

§ 15

1. Dla wzmocnienia źródeł finansowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą poprzez wyodrębnione organizacyjne zakłady w zakresie produkcji, usług i handlu oraz w formie udziału w spółkach handlowych i zakresie zgodnym z polskim prawem. Zakładem takim kieruje Dyrektor,

4. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

5. Szczegółowe zasady prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej ustali Zarząd na pierwszym posiedzeniu.

Organy Fundacji i ich organizacja.

§ 16

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Fundacji składa się od 2 do 7 członków.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.

4. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci lub odwołania.

5. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w wyniku:

- złożenia rezygnacji

- sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych

- zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji.

- naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

6. Fundator z mocy prawa wchodzi w skład Rady Fundacji i pełni funkcję Przewodniczącego Rady.

7. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz, a także zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

8. Członek Rady nie może pełnić funkcji w innych organach Fundacji, nie może też być zatrudniany przez Fundację na podstawie umowy o pracę ani innych umów cywilno-prawnych. Członek Rady nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec żadnego z członków Zarządu. Członek Rady nie może być także skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku, gdy członek Rady podczas pełnienia swojej funkcji przestanie spełniać którykolwiek z powyższych warunków, zostanie niezwłocznie odwołany z członkostwa w Radzie Fundacji.

9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub Przewodniczącego.

3. W przypadku zgłoszenia wniosku o którym mowa w ust. 2, Zarząd powinien zwołać Radę w ciągu 14 dni od daty wniosku.

4. Jeżeli Zarząd Fundacji nie zwoła posiedzenia Rady w trybie przewidzianym w ust.3, posiedzenie może zwołać z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady.

5. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

6. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu.

7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

8. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Fundatora Regulamin.

9. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 19

1. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji obejmuje:

a) prowadzenie kontroli działalności Zarządu Fundacji,

b) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji.

2. Rada Fundacji uprawniona jest do uchylenia decyzji Zarządu, o ile decyzja ta jest sprzeczna z prawem, regulaminem lub celami Fundacji. Uchylenie decyzji następuje w drodze podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady Fundacji.

§ 20

Do zadań Rady Fundacji należy:

1. bieżąca kontrola działalności Zarządu;

2. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,

3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu za akceptacją Fundatora.

4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia oraz podpisywanie z nimi stosownych umów.

5. opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

6. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,

7. wybór biegłego rewidenta

8. podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady postanowieniami niniejszego Statutu.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do sześciu członków powoływanych przez Fundatora na czteroletnią kadencję.

2. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członkowie zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają Prezesa Zarządu w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, Prezesa Zarządu wskazuje Fundator.

5. W Zarządzie jednoosobowym osobie pełniącej funkcję członka przysługują wszystkie kompetencje Prezesa Zarządu.

6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin ustanawiany przez Fundatora.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatora, a w szczególności:

a. wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji.

b. uchwalania rocznych planów finansowych,

c. uchwalania regulaminów,

d. podejmowania decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

e. podejmowania decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

f. przyjmowania darowizn, spadków i subwencji,

g. powoływania Prezesa Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Tryb posiedzeń nie jest wymagany dla czynności zwykłego zarządu oraz w przypadku istnienia zarządu jednoosobowego.

4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają:

- Prezes Zarządu lub

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 23

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.

2. W miarę potrzeb Prezes może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji.

3. Warunki pracy i płacy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu określa Rada Fundacji.

4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Rady Fundacji.

Rozdział VI. Zmiana Statutu

§ 24

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim ani treści § 9

2. Zmian statutu dotyczących celów określonych w akcie założycielskim oraz treści § 9 może dokonać jedynie fundator.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu jej środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji o osiągnięciu założonych celów statutowych podjętej przez Radę Fundacji lub Fundatora.

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że co innego wynika z decyzji Rady lub Fundatora , o której mowa w ust.1.

3. Środki majątkowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przekazane decyzją Rady lub Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

PODPISANO:

/-/ Paweł Słoniowski

fundator

Zielona Góra, 11 kwietnia 2006 roku