Formularz zgłoszeniowy MAŚ Festival

  Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

  Formularz zgłoszenia na MAŚ Festival

  Zgłaszana piosenka


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Zgłaszając się do festiwalu

  Oświadczenie-przestrzeganie regulaminu