O fundacji

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”

jest organizacją skupiającą doświadczonych muzyków, aktorów, pedagogów, którzy za cel postawili sobie wspieranie młodych talentów.

Celem Fundacji jest:

1. Organizacja, promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży, szczególnie z małych ośrodków miejskich i wiejskich.

2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne a w szczególności muzyczne.

3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

W rozwoju dzieci i młodzieży niezwykle ważne są pierwsze doświadczenia związane z szeroko pojętą sztuką.
Oprócz zabawy i radości tworzenia, istotne jest przekazywanie elementów wiedzy ułatwiających dalszy, samodzielny rozwój artystyczny.

 

 

 

 

Statut Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów
Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”

Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Paweł Krzysztof Słoniowski, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 13.04.2006 r. przed notariuszem Aleksandrą Romanowską w Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Jedności 78, fundację o nazwie: Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” zwaną w dalszej części statutu Fundacją.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2

Fundacja może używać nazwy skróconej: “Fundacja Młodzi Artyści”.

§ 3

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać się znakami graficznymi.
2. Wzór pieczęci i znaków graficznych zatwierdza Zarząd Fundacji.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 6

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy dla spraw kultury i
oświaty.

§ 7

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8

Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.


Misja Fundacji:

§ 9

Misją Fundacji jest upowszechnianie idei służącej zrównoważonemu rozwojowi dzieci i dorosłych poprzez działalność oświatową, edukacyjną, naukową, informacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

Cele i działania Fundacji:
§ 10

Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie rozwoju, edukacji, twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży i osób dorosłych w atmosferze szacunku i równych praw.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Działalność charytatywna.
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
15. Działalność wspomagająca rozwój edukacji, oświaty i wychowania.
16. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
17. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
18. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
19. Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa.
20. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
22. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności.
23. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
24. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
25. Promocja i organizacja wolontariatu.
26. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
27. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
28. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
29. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
30. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działanie na rzecz wspierania i rozwoju kultury, nauki, edukacji i wychowania poprzez:
• upowszechnianie wolnej edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku,
• zakładanie placówek edukacyjnych a w szczególności ośrodka edukacyjno – warsztatowego,
miejsca spotkań dzieci, młodzieży, opiekunów, rodziców i wychowawców,
• działania na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacenia bazy lokalowej oraz rzeczowej
zakładanych placówek,
• wspieranie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówek edukacyjnych,
• prowadzenie edukacji pozaszkolnej,
• organizację aktywnego i twórczego wypoczynku,
• organizację zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
• działania wspierające szeroko rozumianą edukację dzieci, opiekunów i pedagogów,
• działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci,
• realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i edukację rodziców,
• działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,
• upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
• działania wspierające podnoszenie poziomu świadomości w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• działania mające na celu wdrażanie alternatywnych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia żywotności naturalnych ekosystemów oraz wykorzystania naturalnych surowców,
• udostępnianie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowatorskich sposobach nauczania, nowoczesnych technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz nowoczesnych środkach przekazu kultury, nauki i sztuki,
• organizację i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej,
• organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, wykładów, wystaw, wernisaży, wyjazdów, wycieczek, warsztatów, ekspedycji badawczych w celu wymiany, zdobywania, pogłębiania i przekazywania wiedzy o kulturze i nauce polskiej i obcej, aspektów edukacji, wychowania dzieci oraz kultury, edukacji i kształcenia rodziców,
• poznawanie tradycji, historii własnego regionu, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja Rzeczypospolitej za granicą,
• działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
• współpracę międzynarodową, międzysektorową, lokalną na rzecz rozwoju demokracji, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia,
• tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, sportowych i turystycznych adresowanych do dzieci i rodziców oraz osób, firm, instytucji i organizacji z nimi związanych,
• wspieranie działalności twórców profesjonalnych i amatorów,
• redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
• tworzenie i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych oraz multimedialnych,
• tworzenie przestrzeni wymiany informacji i myśli (w tym przestrzeni w Internecie),
• organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych na cele Fundacji,
• działalność charytatywną,
• promocję i organizację wolontariatu,
• współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji.

2. Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez:
• realizację akcji społecznych, szkoleń, warsztatów, spotkań mających na celu promocję zdrowego stylu życia,
• organizację warsztatów, szkoleń, pokazów mających na celu promocję zdrowego odżywiania,
• organizację szkoleń warsztatów, spotkań, wykładów dotyczących działań skoncentrowanych na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
• organizację pomocy psychologicznej, terapeutycznej i coachingowej dla rodziców, opiekunów, wychowawców oraz dla dzieci i młodzieży ,
• działania integrujące osoby pełnosprawne i dysfunkcyjne,
• współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i
lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji.

3. Działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez:
• zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu,
• upowszechnianie oraz promocja rodzinnej turystyki i rekreacji,
• prowadzenie kół sportowych, kół kultury i kół krzewienia rozwoju regionalnego,
• współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji.


Majątek i dochody Fundacji:

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski w jaki Fundację wyposażył Fundator wynosi 2500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), w tym 1000 PLN na działalność gospodarczą.
3. Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są:
a) fundusz założycielski,
b) dotacje,
c) darowizny, spadki i zapisy,
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
f) fundusze krajowe i unijne,
g) subwencje udzielane ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych,
h) oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa,
i) zaciągnięte pożyczki i kredyty,
j) przychody z odpłatnej działalności statutowej,
k) nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sądy,
l) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
ł) inne dochody.
4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać odpłatnie lub nieodpłatnie działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
7. Fundacja zabezpiecza realizację swoich zadań przez gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.
§ 13

Fundacja nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 14

1. Fundacja ma prawo tworzyć oddziały, zakładać filie, a także tworzyć i przystępować do spółek, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, zrzeszeń i fundacji.
2. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 15

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów wyszczególnionych w §10.
2. Fundacja przeznacza wszystkie osiągnięte dochody na realizację jej celów statutowych.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Pomocnicza działalność gospodarcza
§ 16

1. Dla wzmocnienia źródeł finansowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być m.in.:
a) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD-90),
b) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD-74),
c) działalność wydawnicza (PKD-58),
d) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
radiowych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD-59),
e) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD-60),
f) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD-93),
g) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD-62),
h) działalność reklamowo-marketingowa (PKD-73),
i) usługi turystyczne (PKD-79),
j) działalność edukacyjna (PKD-85),
k) opieka zdrowotna (PKD-86),
l) pomoc społeczna (PKD-88),
m) działalność związana z zatrudnieniem (PKD-78),
n) działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD-80),
o) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD-81),
p) wynajem i dzierżawa (PKD-77),
q) transport lądowy (PKD-49),
r) roboty budowlane i remontowe (PKD-43),
s) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych (PKD-45)
t) handel hurtowy (PKD-46),
u) handel detaliczny (PKD-47),
w) zakwaterowanie (PKD-55),
y) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD-56),
z) pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD-96)
ź) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD-92)


Władze fundacji.

§ 17
Organami Fundacji są:
1. Fundator
2. Rada Fundacji.
3. Zarząd Fundacji.


Fundator
§ 18

1. Do kompetencji Fundatora należy:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym również Prezesa Zarządu,
- powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji, w tym również Przewodniczącego Rady,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji,
2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień.
3. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji
§ 19

1. Rada Fundacji składa się od 2 do 7 członków.
2. Członków Rady Fundacji oraz Przewodniczącego powołuje i odwołuje Fundator.
3. Powołanie Członka Rady Fundacji  oraz Przewodniczącego następuje na czas nieoznaczony.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
5. Fundator z mocy prawa wchodzi w skład Rady Fundacji i pełni funkcję Przewodniczącego Rady.
6. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz, a także zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą za swoją pracę pobierać wynagrodzenie.
Wysokość wynagrodzenia i zasady zwrotu kosztów, określa uchwała Zarządu Fundacji, jednak z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie może być wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9. W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę na rzecz Rady Fundacji członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonywaną pracą.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz rok.
2. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub Przewodniczącego.
3. W przypadku zgłoszenia wniosku o którym mowa w ust. 2, Zarząd powinien zwołać Radę w ciągu 14 dni od daty wniosku.
4. Jeżeli Zarząd Fundacji nie zwoła posiedzenia Rady w trybie przewidzianym w ust.3, posiedzenie może zwołać z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady.
5. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
6. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
§ 21

1. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji obejmuje:
a) prowadzenie kontroli działalności Zarządu Fundacji,
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji uprawniona jest do uchylenia decyzji Zarządu.


§ 22

Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Bieżąca kontrola działalności Zarządu;
2. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia oraz podpisywanie z nimi stosownych umów.
4. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji
5. Wybór biegłego rewidenta.
6. Wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń.
7. Podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady postanowieniami niniejszego Statutu.

Zarząd Fundacji
§ 23

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 6 członków.
2. Członków Zarządu Fundacji oraz Prezesa powołuje i odwołuje Fundator.
3. Powołanie Członka Zarządu Fundacji oraz Prezesa następuje na czas nieoznaczony.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
5. W Zarządzie jednoosobowym osobie pełniącej funkcję członka przysługują wszystkie kompetencje Prezesa Zarządu.

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatora, a w szczególności:
a. wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji.
b. uchwalania rocznych planów finansowych,
c. uchwalania regulaminów,
d. podejmowania decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
e. podejmowania decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
f. przyjmowania darowizn, spadków i subwencji,
g. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Rady Fundacji, ustalanie ich wynagrodzenia oraz podpisywanie z nimi stosownych umów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Tryb posiedzeń nie jest wymagany dla czynności zwykłego zarządu oraz w przypadku istnienia zarządu jednoosobowego.
4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają:
- Prezes Zarządu lub
- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 25

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.
2. W miarę potrzeb Prezes może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji.
3. Warunki pracy i płacy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu określa Rada Fundacji.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Rady Fundacji.

Rozdział VI. Zmiana Statutu
§ 26

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.


Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 27

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatora po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku śmierci Fundatora względnie w przypadku długotrwałego ograniczenia Fundatora w zdolności do samodzielnego działania.
3. Środki majątkowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przekazane decyzją Rady lub Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


PODPISANO:

/-/ Paweł Słoniowski

Fundator


Zielona Góra, 03 listopada 2016 roku

 

 

Main Menu