Logotyp-Edukujmy kulturalnie i tworczo z polska piosenka

 

REGULAMIN PROJEKTU§ 1

[Zakres przedmiotowy regulaminu]Niniejszy regulamin dotyczy realizacji projektu pn. „Edukujmy kulturalnie i twórczo z polską piosenką” (zwanego dalej „Projektem”). Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad udziału, praw
i obowiązków Uczestników Projektu oraz zobowiązań Realizatorów Projektu.
§ 2

[Uczestnicy Projektu]Projekt jest skierowany do utalentowanych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 r.ż. z terenu całego kraju.

§ 3

[Realizatorzy Projektu]Realizatorem Projektu jest:

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”

§ 4

[Zgłoszenie i zakwalifikowanie do Projektu]1. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest dostarczenie przez Uczestnika wypełnionej i podpisanej deklaracji zgłoszeniowej. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie papierowej, pocztą, faxem lub drogą mailową na adres:

Fundacja „Młodzi Artyści”

ul. Ogrodowa 6/2,

65-462 Zielona Góra

email: fundacja@mlodziartysci.eu

z dopiskiem „Edukujmy kulturalnie i twórczo z polską piosenką”.

2. Wypełnienie formularza i przesłanie go w określonym terminie jest warunkiem koniecznym zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

3. Rekrutacja potrwa do dnia 30.08.2014 r. W wyjątkowych sytuacjach jej termin może ulec zmianie.

4.Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

§ 5

[Obowiązki Uczestników Projektu]

1. Przyjęcie zaproszenia do udziału w projekcie oznacza zgodę uczestnika na publiczne udostępnienie swoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz miejscowość) wypowiedzi, fotografii na stronie internetowej projektu; przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości; udostępniania swojego wizerunku na potrzeby promocji i upowszechnienia projektu.

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyrażają rodzice/opiekunowie prawni uczestnika.

2. Uczestnicy zobowiązują się do:

a) aktywnego udziału w Projekcie,

b) podpisywania list obecności i wypełniania innej dokumentacji projektowej m.in. ankiet ewaluacyjnych, uczestnictwa w wywiadach ewaluacyjnych.

§ 6

[Finansowanie i zobowiązania realizatorów projektu]1.Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

3. Organizatorzy zobowiązują się do:

a. Zorganizowania i przeprowadzenia działań projektowych zgodnie z ustalonym z Uczestnikami harmonogramem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian
w w/w harmonogramie.


b. Zapewnienia materiałów do zajęć, wyżywienia oraz noclegu niezbędnych do przeprowadzenia konkretnych działań.

c. Zapewnienia zaplecza technicznego i kadrowego niezbędnego do realizacji Projektu.

d. Dostosowywania działań do potrzeb Uczestników Projektu oraz dbania o wysoką jakość wsparcia.

e. Zwrotu kosztów dojazdu (zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie zwrotu kosztów dojazdu).Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia.§ 7

[Podsumowanie]Zgłoszenie chęci udziału w projekcie oznacza zaakceptowanie opisanych tutaj zasad.Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie sprawuje:

Paweł Słoniowski– mail: fundacja@mlodziartysci.eu