Z przyczyn niezależnych od Organizatorów przesłuchania planowane dn. 19.05.2019 r. zostają odwołane.
Osoby zgłoszone do Festiwalu prosimy o przysłanie nagrań demo (audio) dwóch piosenek zgłoszonych na festiwal, na adres email: fundacja@mlodziartysci.eu do dnia 15 czerwca 2019 r.
Nagrania nie muszą być studyjne (mogą być wykonane telefonem komórkowym lub innym urządzeniem rejestrującym dźwięk).
 

REGULAMIN
IX Festiwalu Piosenki Rozdźwięki – Kutno 2019

Organizatorzy:
Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie
Kutnowski Dom Kultury
Fundacja Młodzi Artyści


Festiwal adresowany jest do młodych wokalistów zamieszkałych na terenie
województwa łódzkiego.


Główne jego cele to:
- promowanie wybitnie uzdolnionej młodzieży,
- popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju,
- prezentacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów wokalnych.

I. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 lat w następujących grupach wiekowych (wg roku urodzenia):
I grupa - roczniki 2009-2012
II grupa - roczniki 2006-2008
III grupa - roczniki 2003-2005
IV grupa - roczniki 1994-2002
 
2.Uczestnikami konkursu mogą być soliści, duety oraz zespoły wokalne (do 8 osób) z wyłączeniem laureatów nagród Grand Prix festiwali organizowanych przez
Fundację „Młodzi Artyści”.

II. REPERTUAR

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować na eliminacje dwie piosenki:
- jedną obowiązkową, do wyboru z jedenastu płyt Fundacji z serii „Młodzi Artyści Śpiewają”
Płyty można otrzymać kupując cegiełkę na rzecz fundacji na stronie internetowej http://mlodziartysci.eu/index.php?page=plyty-z-piosenkami-i-podkladami
lub w formie plików (UWAGA!! zamawiając płytę MAŚ 2019 w wersji elektronicznej z poniższej strony, również otrzymasz kod do zgłoszenia na festiwal)
http://mlodziartysci.eu/index.php?page=podklady-do-piosenek
Płyty dostępne są również w Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie (tel. 24 2547937),

- drugą dowolną piosenkę w języku polskim – mile widziane nowe interpretacje znanych piosenek.

2. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest podanie na karcie zgłoszenia numeru identyfikacyjnego, który jest zamieszczony na jedenastej płycie – „Młodzi Artyści Śpiewają 2019”,
bez względu na to z której płyty zgłaszana jest piosenka.

Formularz karty zgłoszenia dostępny jest na stronie:

http://mlodziartysci.eu/index.php?page=zgloszenie-na-festiwal

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 maja 2019 r.

Na płytach znajdują się również podkłady muzyczne do piosenek.

Słowa piosenek zamieszczone są na www.mlodziartysci.eu

Dopuszcza się przygotowanie obu piosenek z repertuaru, który znajduje się na płytach Fundacji Młodzi Artyści.

Uczestnicy przygotowują piosenki z pełnym podkładem muzycznym (na płycie CD audio) lub przy akompaniamencie własnym (in klawiszowe, gitara, itp.).

III. ELIMINACJE

1. Przesłuchania eliminacyjne do IX Festiwalu Piosenki Rozdźwięki – Kutno 2019 odbędą się dnia 19 maja 2019 r. od godz. 10.00 w Kutnowskim Domu Kultury,
Żółkiewskiego 4 - "KONCERT WIOSENNY"
2. Podczas przesłuchań Rada Artystyczna wybierze osoby zaproszone do udziału w Warsztatach Wokalnych oraz Koncercie Konkursowym.
3. Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.


IV. WARSZTATY WOKALNE i KONKURS – „KONCERT JESIENNY”

1. Dnia 28.09.2019 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie  odbędą się Warsztaty Wokalne i próby z orkiestrą festiwalową.
2. Dnia 29.09.2019 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbędzie się Koncert Konkursowy IX Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki” – Kutno 2019.
3. W Koncercie Konkursowym każdy solista, duet lub zespół wokalny wyłoniony w trakcie eliminacji zaprezentuje jeden utwór.
4. Rada Artystyczna festiwalu zastrzega sobie prawo wyboru tego utworu spośród dwóch prezentowanych podczas eliminacji lub zaproponowanie nowego utworu.


V. JURY i NAGRODY
1. Wszystkie prezentacje w koncercie konkursowym będą oceniane przez jury.
2. Ocenie podlegać będą:
a) walory wokalne
b) umiejętności warsztatowe
c) interpretacja utworu
d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy
3. Decyzje Jury są ostateczne.

4. NAGRODY
Grand Prix IX Festiwalu Piosenki Rozdźwięki – Kutno 2019 - 1.000 zł.
Nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.
Jury ma prawo zaprosić jednego lub dwóch spośród głównych laureatów do  udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA – Zielona Góra 2020.

VI. INFORMACJE OGÓLNE
1. Uczestnicy eliminacji oraz koncertu dojeżdżają na koszt własny.
2. Niepełnoletnim uczestnikom konkursu musi towarzyszyć pełnoletni opiekun lub rodzic.
3. Zgłaszając się do Festiwalu, pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych zawartych  w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji Festiwalu.
4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie,
w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.
5. Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
6. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w festiwalu.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
8. Decyzje Rady Artystycznej oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.

VII. Informacja o przetwarzaniu danych podczas IX Festiwalu Piosenki Rozdźwięki – Kutno 2019.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: rodo) informujemy, że:
Współadministratorami danych, realizującymi prawa i obowiązki związane z ochroną danych osobowych w jednakowym stopniu, są: Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”, Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury.
Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: fundacja (małpa) mlodziartysci.pl lub rtm.kutno (małpa) wp.pl, mdkkutno (małpa) wp.pl, sekretariat (małpa) kdk.net.pl
Dane przetwarzane są w celu realizacji IX Festiwalu Piosenki Rozdźwięki – Kutno 2019. Przetwarzanie oparte jest: w zakresie danych wymaganych do przeprowadzenia konkursu, publikacji wizerunku w celu promocji konkursu oraz informowania o jego przebiegu i wynikach - o wyrażoną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, polegający na utrzymaniu relacji (np. w celu przesłania podziękowań, zaproszenia na organizowane wydarzenia w przyszłości), podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rodo. Dane przetwarzane będą: w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie - do czasu jej wycofania;
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f - do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane uczestników mogą być udostępniane w koniecznym zakresie podmiotom współpracującym przy organizacji konkursu.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma również prawo do przenoszenia danych (jeżeli jest to technicznie możliwe) oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana, co pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Pobierz plik z regulaminem Festiwalu w formie pliku *.pdf

Wszelkich informacji organizacyjnych, programowych i technicznych udziela:Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”


email: fundacja (małpa) mlodziartysci.eu
tel. 602590776, 661954325