Fundacja Młodzi Artyści dziękuje wszystkim autorom za nadesłane teksty.
Jednocześnie informujemy iż Rada Artystyczna nie przyznała wyróżnień ani nagród w konkursie na teksty piosenek.
Zachęcamy wszystkich początkujących autorów do czerpania inspiracji od znakomitych twórców tekstów piosenek, m.in. Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jacek Cygan, Jan Wołek, Jeremi Przybora. (Alfabetycznie)
Rada Artystyczna jednogłośnie orzekła iż poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie jest wystarczający aby powstały z nich piosenki na płytę młodzi Artyści Śpiewają.
Zapraszamy do dalszej pracy oraz zgłaszania tekstów w naszych kolejnych konkursach.

 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Teksty Piosenek


1. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”.

2. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej o dowolnej tematyce, w języku polskim.

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat zamieszkali na terenie Polski.

4. Każdy uczestnik może przesłać jeden lub dwa teksty konkursowe.

5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.

6. Konkursowe teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail fundacja@mlodziartysci.eu - do dnia 30 kwietnia 2016 roku.
Teksty muszą być przesłane jako załączniki wiadomości - pliki tekstowe.


7. Do zgłaszanego tekstu piosenki należy dołączyć dane kontaktowe:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail
oraz skan podpisanego oświadczenia:
"Oświadczam iż jestem autorką/autorem tekstu/tekstów piosenek pt. .............
Zgłaszając się do konkursu:
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

b) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do nadesłanej pracy i jej nazwy oraz ich wykorzystanie w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu elektroniczno-cyfrowego, zamieszczanie całości lub części dzieła w wydawnictwach Organizatora, wprowadzanie do pamięci komputerów, rozpowszechnianie w sieci (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, ze zm.)."

8. Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści" z siedzibą w Letnicy jest administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do konkursu - do czasu jego zakończenia.
Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
Podanie danych w zakresie wynikającym z pkt. 7 regulaminu jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

9. Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów, na potrzeby dostosowania ich do tworzonych piosenek.

10. Fundacja ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.

11. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna powołana przez Fundację, wyniki zostaną opublikowane w mediach oraz na stronie internetowej organizatora.

12. Nagrodzone teksty znajdą się na płycie z serii Młodzi Artyści Śpiewają wydawanej przez Fundację Młodzi Artyści.

13. Główną nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział w Wyjątkowych Warsztatach Artystycznych Fundacji Młodzi Artyści - Przytok.

14. Pozostałe nagrody to płyty CD oraz podkłady muzyczne do piosenek.

15. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.

16. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

17. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

18. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

21. Rada Artystyczna ma prawo nie przyznać nagród oraz wyróżnień, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający aby powstały z nich teksty piosenek.

22. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adresy email: fundacja@mlodziartysci.eu

Pobierz plik z regulaminem Konkursu