Nagrody oraz dyplomy dla laureatów konkursu będziemy wysyłać pocztą do połowy września 2018 r.


JURY "Ogólnopolskiego konkursu na teksty piosenek 2018" po zapoznaniu się ze 96 nadesłanymi tekstami konkursowymi, postanowiło uhonorować:

Tytułami laureatów oraz nagrodami w postaci sprzętu audio, następujące osoby:

Grupa I - rocznik 2007 i młodsi
Julia Czarnecka


Grupa II - roczniki 2004-2006
Maja Popiołek


Grupa III - roczniki 2001-2003
Ewa Trębacz


Grupa IV - rocznik 2000 i starsi
Agnieszka Rosołowska
Anna Rataj
Maciej Wroński
Małgorzata Przybysz


Tytułami wyróżnionych oraz nagrodami w postaci sprzętu elektronicznego następujące osoby:


Grupa I - rocznik 2007 i młodsi
Amelia Bedlechowicz


Grupa IV - rocznik 2000 i starsi
Agata Fater-Dębska

Chodacki Andrzej

Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzymuje od nas trzy wybrane podkłady do piosenek.
Zapoznajcie się z naszymi piosenkami na stronie http://mlodziartysci.eu/index.php?page=plyty-z-piosenkami-i-podkladami
i napiszcie do nas email z informacją, które podkłady chcielibyście otrzymać.
Wybór piosenek wysyłajcie podając imię, nazwisko i koniecznie z adresu email z którego zgłaszaliście teksty do konkursu.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za nadesłane prace !
Realizujcie twórczo swoje pasje i piszcie o tym co Wam w duszy gra ! :)
Warto inspirować się przebogatą twórczością mistrzów pióra polskiej piosenki, m.in.: Agnieszki Osieckiej, Ewy Andrzejewskiej, Jacka Cygana, Jana Wołka, Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty, Wojciecha Młynarskiego i innych.Dziękujemy Wam za przesłane teksty do Konkursu - wpłynęło prawie 100 prac !!! :D

Wszystkie je przekazujemy do Jury złożonego z profesjonalnych kompozytorów oraz autorów tekstów.

Teksty będą oceniane z podziałem na cztery kategorie wiekowe.
I grupa - rocznik 2007 i młodsi
II grupa - roczniki 2004-2006
III grupa - roczniki 2001-2003
IV grupa - rocznik 2000 i starsi

 

Wyniki Konkursu ogłosimy w lipcu b.r.

 


Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu na Teksty Piosenek

1. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”.

2. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej o dowolnej tematyce, w języku polskim.
Proponowane przez Organizatora tematy tekstów:
a) moje pasje, talenty, marzenia,
b) moja ojczyzna - ta mała (region w którym mieszkam) lub większa (Polska),
c) przyjaźń,
d) wolność,
e) patriotyzm.

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, zamieszkali na terenie Polski.

4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty konkursowe.

5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.

 

6. Konkursowe teksty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie:
Kliknij tutaj i zgłoś teksty do konkursu :)


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 marca 2018 roku.

 

7. Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści" z siedzibą w Zielonej Górze jest administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do konkursu - do czasu jego zakończenia.

Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,

Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

8. Fundacja ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.

9. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna złożona z profesjonalnych twórców piosenek. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

10. Nadesłane teksty mogą znaleźć się na płytach wydawanych przez Fundację Młodzi Artyści.
Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów, na potrzeby dostosowania ich do tworzonych piosenek (po uzgodnieniu z ich autorami).

11. Nagrodami w konkursie będzie ponadto drobny sprzęt audio, wydawnictwa książkowe, płytowe oraz profesjonalne podkłady do piosenek.

12. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.

13. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

15. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

18. Rada Artystyczna ma prawo nie przyznać nagród oraz wyróżnień, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający aby powstały z nich teksty piosenek.

19. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres email: fundacja@mlodziartysci.eu

Zielona Góra 11.01.2018 r.