Dziękujemy Wam za przesłane teksty do Konkursu - wpłynęło ponad 100 prac !!! :D

Wszystkie je przekazujemy do Jury złożonego z profesjonalnych kompozytorów oraz autorów tekstów.

Teksty będą oceniane z podziałem na cztery kategorie wiekowe.
I grupa - rocznik 2008 i młodsi
II grupa - roczniki 2005-2007
III grupa - roczniki 2002-2004
IV grupa - rocznik 2001 i starsi

Wyniki Konkursu ogłosimy w lipcu b.r.

 


Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu na Teksty Piosenek

1. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”.

2. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej o dowolnej tematyce, w języku polskim.
Proponowane przez Organizatora tematy tekstów:
a) moje pasje, talenty, marzenia,
b) moja ojczyzna - ta mała (region w którym mieszkam) lub większa (Polska),
c) przyjaźń,
d) wolność,
e) patriotyzm,
f) turystyczne,
g) dla przedszkolaków,
h) o nauczycielu,
i) szkoła,
j) przyroda,
k) babcia,
l) dziadek.

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, zamieszkali na terenie Polski.

4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty konkursowe.

5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.

 

6. Konkursowe teksty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie:
Kliknij tutaj i zgłoś teksty do konkursu :)


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku.

 

7. Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści" z siedzibą w Zielonej Górze jest administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do konkursu - do czasu jego zakończenia.

Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,

Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

8. Fundacja ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.

9. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna złożona z profesjonalnych twórców piosenek. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

10. Nadesłane teksty mogą znaleźć się na płytach wydawanych przez Fundację Młodzi Artyści.
Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów, na potrzeby dostosowania ich do tworzonych piosenek (po uzgodnieniu z ich autorami).

11. Nagrodami w konkursie będzie ponadto drobny sprzęt audio, wydawnictwa książkowe, płytowe oraz profesjonalne podkłady do piosenek.

12. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.

13. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

15. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

18. Rada Artystyczna ma prawo nie przyznać nagród oraz wyróżnień, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający aby powstały z nich teksty piosenek.

19. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres email: fundacja@mlodziartysci.eu

Zielona Góra 04.02.2019 r.