Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Teksty Piosenek

 1. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”, w ramach realizowanego projektu „Szlakiem polskiej piosenki-szlakiem organowej tradycji”.
  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania p.n. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.
 1. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej o dowolnej tematyce, w języku polskim.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat zamieszkali na terenie Polski.
 1. Każdy uczestnik może przesłać jeden tekst konkursowy.
 1. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.
 1. Konkursowe teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail fundacja@mlodziartysci.eu - do dnia 30 10 2016 roku.

Tekst musi być przesłany jako załącznik wiadomości - plik tekstowy.

 1. Do zgłaszanego tekstu piosenki należy dołączyć dane kontaktowe:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail

oraz skan podpisanego oświadczenia:

"Oświadczam iż jestem autorką/autorem tekstu/tekstów piosenek pt. .............

Zgłaszając się do konkursu:

 1. a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.
 1. b) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do nadesłanej pracy i jej nazwy oraz ich wykorzystanie w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu elektroniczno-cyfrowego, zamieszczanie całości lub części dzieła w wydawnictwach Organizatora, wprowadzanie do pamięci komputerów, rozpowszechnianie w sieci (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, ze zm.)."
 1. Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści" z siedzibą w Letnicy jest administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do konkursu - do czasu jego zakończenia.

Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,

Podanie danych w zakresie wynikającym z pkt. 7 regulaminu jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

 1. Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów, na potrzeby dostosowania ich do tworzonych piosenek
 1. Fundacja ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.
 1. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna powołana przez Fundację, wyniki zostaną opublikowane w mediach oraz na stronie internetowej organizatora.
 1. Nagrodzone teksty znajdą się na płycie z serii Młodzi Artyści Śpiewają wydawanej przez Fundację Młodzi Artyści.
 1. Główną nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział w Wyjątkowych Warsztatach Artystycznych Fundacji Młodzi Artyści - Przytok.
 1. Pozostałe nagrody to płyty CD oraz podkłady muzyczne do piosenek.
 1. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.
 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.
 1. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Rada Artystyczna ma prawo nie przyznać nagród oraz wyróżnień, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający aby powstały z nich teksty piosenek.
 1. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adresy email: fundacja@mlodziartysci.eu

Zielona Góra 15.08.2016 r.